Algemeen

Aanval op zwerfvuil
Help mee met de aanval op zwerfvuil

LOSSER - Frans Wijlens en Ben Kemperink, twee betrokken inwoners van Losser, ergeren zich al lang aan zwerfafval dat vaak achteloos langs wegen en in de natuur achtergelaten wordt. In samenwerking met de gemeente Losser en het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam hebben zij een plan gemaakt om dit probleem aan te pakken. Uw hulp is daarbij van harte welkom.

In de voetsporen van Tijmen Sissing
In 2018 was Tijmen Sissing, een jonge man uit Hengelo, in Azië om daar de mooie natuur te ontdekken, maar trof op stranden en in havens onvoorstelbare hoeveelheden zwerfvuil aan. Dat stoorde hem zodanig, dat hij in zijn eentje ging opruimen. Dat boeide de kinderen daar zo dat ze Tijmen gingen helpen. Dit voorbeeld werd op veel plaatsen in de wereld opgepakt. Zo zijn er al initiatieven om de zogenaamde plastic soep in de oceanen op te ruimen, zodat het dierenleven in de zeeën gezond blijft en de mensen voedsel uit zee kunnen blijven halen. En als alles meezit komt er in 2023 statiegeld op blikjes. Ook in omliggende dorpen (bv. Deurningen) zijn vrijwilligers bezig afval op te ruimen. Toch zijn er nogal wat mensen, die denken, dat het met het milieu nog niet zo slecht gesteld is. Kijk, luister, voel en het is duidelijk, dat het hoog tijd wordt voor actie. Het is van het grootste belang, dat we zuinig zijn op onze aardbol, want we hebben er maar één van.
Losser
Ook in Losser wordt op dit moment aan een opruimplan gewerkt. Frans Wijlens - een verwoed trimmer - en Ben Kemperink een enthousiast fietser - zien bijna dagelijks hoe het buitengebied steeds weer wordt vervuild door plastic, blikjes, glas, papier, enz. dat achteloos door de jeugd en volwassenen in de berm wordt gegooid. Tijdens het maaien van sloten en bermen wordt dit afval versnipperd en komt in het water en op landerijen terecht.
In nauwe samenwerking met de gemeente en het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) wordt er een plan opgesteld, waarin omschreven staat wie de coördinatoren zijn, hoe de vrijwilligers worden geworven, hoe de gemeente de vrijwilligers faciliteert (knijper, veiligheidshesje, plastic zakken en werkhandschoenen), wie voor het vervoer van volle zakken vuilnis naar de stort zorgt, op welke wijze het onderwijs een steentje kan bijdragen, enz.

20 maart
Zaterdagmorgen 20 maart jl. hebben circa zestig vrijwilligers in het buitengebied van Losser en Overdinkel zwerfvuil geruimd. Een soort generale repetitie met een zeer gunstig resultaat. Het was mooi weer en het leverde twee aanhangers vol afval op, ingezameld door enthousiaste vrijwilligers.
De coördinatoren werken nu verder aan een gemeentelijke opruimplan (Losser, Glane, Overdinkel, De Lutte en Beuningen). Het welslagen daarvan staat of valt met de hulp van vrijwilligers, liefst veel vrijwilligers. Want het motto is en blijft; vele handen maken licht werk!

Vrijwilligers gevraagd
Wie wel helpen kan zich opgeven bij de hierna genoemde personen, graag vóór 30 april a.s.
Opgave kan bij: Frans Wijlens (frans.wijlens@gmail.com), tel. 053-5386676 of bij Ben Kemperink (bgjkemperink@kpnmail.nl), tel.  053-5387129. Na aanmelding zal er met de vrijwilligers een moment worden belegd waarop het plan verder wordt uitgelegd en uitgewerkt.
Dus: help mee, zodat er gezegd kan worden: “Moj daj met doot”.

Uw reactie