Algemeen

Bouwrijp maken Geurmeij fase 3/4 versneld opgepakt
Eind dit jaar nog start aanleg infrastructuur

OVERDINKEL - Tijdens de raadsvergadering op 18 mei jl. is de door de CDA-fractie opgestelde motie ´De Geurmeij’ unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om zo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de Geurmeij fase 3/4 op te pakken zodat nog in 2021 gestart kan worden met de aanleg van de infrastructuur. Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen om zo spoedig mogelijk te starten met de voorbereiding voor een uitgiftestrategie dat ge-ent is op een vlotte verkoop van kavels aan particulieren.

Het CDA heeft al vanaf 2015 om actie gevraagd wat betreft het vermarkten van de bouwkavels op de Geurmeij. Door toch de vasthoudendheid van Jos in het Veld en Gerry Waanders resulteerde dit uiteindelijk in de uitgifte van de (kleine) fases 1 en 2 en vervolgens stond de uitgifte weer stil. Tot eind vorig jaar toen de draad weer werd opgepakt en de raad een presentatie kreeg van de stichting Sprenghenparc over hun ideeën voor de invulling van het terrein. Een geheel vrijblijvende presentatie dacht de raad. Begin dit jaar echter besloot het college om de raad voor te stellen om de nog beschikbare kavels in één keer te verkopen aan die stichting Sprenghenparc. Dit tot groot ongenoegen van de inwoners van Overdinkel maar ook van de gemeenteraad, die hier een stokje voor stak. Het college kreeg toen de opdracht van de raad om de oorspronkelijke vier scenario’s voor de invulling van het nog braakliggende terrein nader uit te werken. In de Oordeelsvormende vergadering op 11 mei jl. konden de raadsfracties hun voorkeur kenbaar maken voor één van die vier scenario’s. Alle fracties spraken in die bijeenkomst nadrukkelijk hun voorkeur uit voor scenario één: voortzetting van de huidige exploitatie oftewel individuele verkoop van de bouwkavels.

Tijdwinst

Het was vervolgens de bedoeling dat het college voor de zomervakantie een uitgewerkt voorstel zou voorleggen aan de raad voor scenario één. Er ligt echter al een vastgestelde grondexploitatie voor het plan de Geurmeij. Bovendien is voor de realisatie van woningen op de Geurmeij ook al een bestemmingsplan vastgesteld. Nu de raad bovendien unaniem gekozen heeft voor het eerste scenario zou het opstellen van een raadsvoorstel niks toevoegen en alleen maar onnodig tijd en energie kosten. Door de brede ondersteuning voor de motie van het CDA, is het voorbereiden van het raadsvoorstel, en daarmee extra besluitvorming, niet nodig en kan vaart gemaakt worden. Al met al kan er nu ongeveer 4 maanden eerder met het bouwrijp maken en de verkoop van de kavels gestart worden. Het CDA heeft overigens vernomen dat er sowieso nu al tien gegadigden zijn die zich het afgelopen jaar bij de gemeente hebben gemeld. Woningtekort In hun toelichting gaf de CDA-fractie verder aan dat de huizenmarkt in Nederland onder druk staat. De doorstroming op de huizenmarkt, ook in de gemeente Losser, is beperkt vanwege het achterblijven van nieuwbouwwoningen en de beschik- baarheid van kavels voor particulieren. De Geurmeij in Overdinkel voorziet volgens het CDA in een behoefte. Verdere vertraging in de ontwikkeling van de Geurmeij draagt dan ook niet bij aan het oplossen van het woningtekort. Het leidt eerder tot verslechtering van de grondexploitatie en toename van de boekwaarde. Met de huidige situatie op de woningmarkt is dat onacceptabel.

Betrekken inwoners Overdinkel

Verantwoordelijk wethouder Anja Prins gaf namens het college aan blij te zijn met de motie en de brede steun hier voor en de komende tijd met de inwoners van Overdinkel en de dorpsraad in gesprek te gaan over de bouwplannen voor de Geurmeij. Het CDA gaat dan ook voor bouwen naar wens, te denken aan twee-kappers, starters- / vrijstaande woningen en laagbouw. Deze combinatie zal resulteren in een prachtige invulling De Geurmeij. De wijze waarop de inspraak en het informeren zal worden georganiseerd is afhankelijk van de versoepelingen van de coronamaatregelen.