Sport & Vrije tijd

Ledenavond Historische Kring Losser

LOSSER - Op maandag 13 maart houdt de Historische Kring Losser voor haar leden een ledenavond bij Grand Café Smit. De avond begint om 20.00 uur. Op deze avond zal de heer Harm Smeenge een lezing geven over het landschap van Noordoost Twente met als thema aardkundige, ecologische en cultuurhistorische kenmerken als basis voor ruimtelijke vraagstukken.

Het landschap van Noordoost-Twente is bijzonder vanwege de eeuwenlange wisselwerking tussen de mens en de natuur. Door grote verschillen in aardkundige kenmerken zijn er eigenlijk vier microregio’s te onderscheiden die elk heel eigen kenmerken bezitten. Harm Smeenge zal op basis van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen vertellen over deze Twentse rijkdom. 

In het stroomgebied van de Dinkel wordt verteld hoe de rivier 12.000 jaar geleden de basis legde voor de kenmerkende afwisseling van bouwlandkampen met eeuwenoude boerderijen, overstromingsdynamiek langs de Dinkel en natte heide- en veengebieden langs de Rijksgrens. Smeenge geeft een tijdreis vanaf de ijstijd met bijbehorende landschappen die elders in de wereld te vinden zijn, maar nu erg lijken op hoe dit gebied eruit zag. Hiervoor werden klimaatgegevens, kennis over geologie, bodem, water, veldnamen, historische gebruiksconflicten (Markeboeken), historische kaarten en interviews met oud-streekbewoners gebruikt. 

Rol van De Dinkel

In 1916 heeft er een kasteelopgraving van de Hunenborg in het Volther- en Agelerbroek. Met nieuwe kennis en technieken heeft in er in 2016 een heropgraving plaatsgevonden waaraan Smeenge heeft deelgenomen. Vele vragen en mysteries over dit object konden daarmee worden ontrafeld. Er wordt tijdens de lezing verteld wat is aangetroffen en wat dit allemaal betekent over de ouderdom, functie in relatie met omliggende gebied. De Dinkel speelt ook een belangrijke rol in dat deelverhaal, maar ook de stuwwal van Ootmarsum met zijn bronnen, watermolens en bijzondere natuur komt ter sprake. Er wordt daarom ook stilgestaan over de onmiskenbare rol die de mens heeft bijgedragen aan bijzonder natuur- kwaliteit van het gebied, maar ook hoe schaalvergroting heeft geleid tot erosie en verdroging. De lezing geeft inzicht over hoe het landschap is ontstaan door het samenspel tussen de aarde, natuur en mens en welke veranderingen en knelpunten hieruit zijn voortgekomen. Vanuit kennis over het verleden zijn lessen te leren die oplossingsrichtingen bieden voor een gezonder landschap voor mens en natuur.